ul. Bażantów 53/6

40-668 Katowice

791 895 463

Zadzwoń do nas

Pon-Pt: 07:00-17:00

Godziny pracy

Niepubliczne Jednoodziałowe Przedszkole
„JAŚ I MAŁGOSIA”

Terapia Metodą Tomatis

Metoda Tomatisa® to pionierskie rozwiązanie w dziedzinie neuronauki. Obecnie jest praktykowanana w ponad 75 krajach na świecie.

Metoda Tomatisa® to alternatywne podejście pedagogiczne, zapewniające naturalną i skuteczną stymulację mózgu. Stanowi uzupełnienie tradycyjnych metod terapeutycznych i leczniczych.

Metoda Tomatisa® to program stymulacji neurosensorycznej, który znacząco poprawia zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze dzięki specyficznemu sposobowi przetwarzania muzyki i głosu. Po indywidualnej konsultacji specjalista Metody Tomatisa® przygotowuje program codziennych seansów słuchowych dostosowanych do potrzeb konkretnego dziecka lub dorosłego.

Metoda skierowana jest dla osób:

♦ z ADHD i ADD, Autyzmem, zespołem Aspergra
♦ z deficytami uwagi i koncentracji,
♦ z trudnościami w uczeniu się,
♦ z dysleksją,
♦ z problemami logopedycznymi,
♦ z zaburzeniami emocjonalnymi, stanami  lękowymi, stresem,
♦ z zaburzeniami motoryki i koordynacji, integracji sensorycznej,
♦ z migrenami, bólami głowy,
♦ z nadwrażliwościami słuchowymi,
♦ z  trudnościami w uczeniu się języków obcych.

Terapia Metodą Johansena

Program Johansen IAS, czyli indywidualna stymulacja słuchu to metoda zapoczątkowana przez dr Kjelda Johansena – duńskiego nauczyciela i psychologa.  Jest to metoda wspomagająca, rekomendowana przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP w Chester.

Program Johansen IAS opiera się na nagranej na syntezatorze muzyce odpowiednio dobranej do potrzeb uczestnika programu. Trening słuchowy Johansena poprzedza szczegółowa diagnoza obejmująca wywiad, badanie audiometrii. Po diagnozie uczestnik programu otrzymuje specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym oraz zalecenia dotyczące realizacji programu.

OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH :

♦ opóźniony rozwój mowy,
♦ zaburzenia zachowania,  ADHD, 
♦ dysleksja,
♦ zaburzenia głosu i mowy,
♦ zaburzenia koncentracji,
♦ zaburzenia uwagi i percepcji słuchowej,
♦ nadwrażliwość lub osłabiona wrażliwość na dźwięki,
♦ trudności w uczeniu się języków obcych,
♦ autyzm, zespół Aspergera, migreny i stres.

Terapia Biofeedback

Za twórcę elektroencefalografii uznaje się niemieckiego lekarza psychiatrę Hansa Bergera (1873–1941).

Dziś metodę EEG-biofeedback przeprowadza się  na szeroką skalę w specjalistycznych gabinetach psychologicznych, pedagogicznych czy lekarskich.

EEG-biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta postać graficzną (wykres, animację bądź grę wideo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak modyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

PROBLEMY W NAUCE:

♦ zaburzenia pamięci i uwagi,
♦ słaba spostrzegawczość,
♦ dysleksja,
♦ ADHD,
♦ niedojrzałość emocjonalna,
♦ opóźnienie rozwoju mowy,
♦ zaburzenia snu,
♦ lęki, nerwice,
♦ moczenie nocne.

SCHORZENIA:

♦ chroniczne zmęczenie,
♦ autyzm,
♦ nerwice, lęki,
♦ uzależnienia,
♦ migreny, bóle głowy,
♦ w rehabilitacji po urazach  i udarach mózgu,
♦ zaburzenia snu.

Pedagogika Marii Montessori

Pedagogika Montessori jako metoda pracy z dziećmi, realizowana jest w naturalnie przekształcającej się grupie różnej wiekowo, która stwarza lepsze warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka. Tutaj każdy ma szansę przejść wszystkie pozycje i role społeczne. Grupa taka bardziej przypomina życie, jak w dużej wielodzietnej rodzinie. Jest zbliżona do naturalnych dziecięcych wspólnot, gdzie częściej dochodzi do sytuacji wzajemnego uczenia się. Grupa różnowiekowa stawia nauczycielom większe wymagania, sama struktura wymusza by nauczyciel był innowacyjny, a każdego przedszkolaka traktował indywidualnie.

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Metoda ma szerokie zastosowanie w rehabilitacji i profilaktyce niepowodzeń szkolnych. Celem metody jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci. Ćwiczenia zawarte w metodzie usprawniają jednocześnie analizatory: wzrokowy, słuchowy i kinestetyczno – ruchowy, kształtują lateralizację i orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni, oddziaływują na procesy emocjonalne i zachowania społeczne oraz twórczą aktywność. 

Indywidualne terapie

Indywidulana terapia z zakresu rehabilitacji ruchu, integracji sensorycznej,

Indywidualna terapia logopedyczna,

Indywidualna terapia z psychologiem,

Indywidualna zajęcia z pedagogiem.

To indywidualne zajęcia skierowane dla dzieci z orzeczeniem lub opinią.

Ćwiczenia gimnastyczne z elementami SI, Ruchu Rozwijającego V. Sherborn, metody Labana i Kniessów

To szeroka gama aktywności, ćwiczeń i zabaw proponowanych dziecku. Zajęcia są atrakcyjne dla najmłodszych, ponieważ odbywają się z wykorzystaniem różnego rodzaju huśtawek, lin, deskorolki, drabinek do wspinania, równoważni, ścieżek sensorycznych itp. Ćwiczymy również małe i duże grupy mięśniowe, ćwiczenia izolacji ciała, ćwiczenia równowagi oraz wyprostne, ćwiczenia w siadzie skrzyżnym pozycji leżącej i  stojącej (rzut piłką, rzut woreczkiem, chwyt oburącz, rzut do celu, poruszanie się cwałem bocznym) ćwiczenia stóp, ćwiczenia mięśni grzbietu, tory przeszkód, zabawy orientacyjno – porządkowe, ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki czy elementów tańca.

Dogoterapia/ zajęcia edukacyjne z psem

Cele edukacyjne  i terapeutyczne realizowane w ramach dogoterapii, to m.in: budowanie prawidłowej relacji z psem i nauka zasad bezpiecznego postępowania ze zwierzęciem, wprowadzanie treści edukacyjnych z zakresu edukacji matematycznej, językowej, przyrodniczej, nauka wykonywania czynności pielęgnacyjnych wobec psa np. karmienie, szczotkowanie, wycieranie łap oraz troska o higienę własną, np. mycie rąk, kształtowanie umiejętności okazywania emocji związanych z kontaktem z psem, wyzwalanie spontanicznej aktywności dziecka w zabawie z psem, budowanie pozytywnej motywacji do nauki i rehabilitacji, budowanie poczucia własnej wartości oraz sprawczości, doskonalenie sprawności ruchowej, rozwijanie mowy, wzbogacanie zasobu słów i pojęć, stymulowanie zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku, ćwiczenie koncentracji uwagi, ćwiczenia relaksacyjne.

Choreoterapia

Choreoterapia to praca z ciałem przy różnorodnej muzyce, nie ma mowy o nauce kroków czy figur. Celem zajęć jest: zwiększenie świadomości własnego ciała, stworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy w grupie, uwrażliwienie na potrzeby innych osób i własne, uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwijanie umiejętności przewidywania konsekwencji własnych działań, doświadczanie siebie w relacji z innymi i siebie w przestrzeni, praca z emocjami – ich rozpoznawaniem, wyrażaniem, wchodzenie w interakcje interpersonalne, możliwość ich kształtowania, zmieniania, uczenie szacunku dla siebie i dla innych, asertywności i tolerancyjności, uczenie się komunikowania pozawerbalnego, wyrażania siebie, zrozumienia innych.

Terapia dźwiękiem

W zajęciach są wykorzystywane specjalnie ręcznie kute misy, z których wydobywany jest dźwięk o różnym natężeniu i częstotliwościach, a te oddziaływują na ciało i umysł poprzez głęboką relaksacje i odprężenie, zmniejszając napięcie, stres, zmęczenie.

Warsztaty kulinarne

Rozwijanie postawy twórczej, kształtowanie umiejętności przyrządzania posiłków z zachowaniem higieny, zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się w kuchni, zapoznanie z różnymi naczyniami i przyborami kuchennymi, wdrażanie podstaw racjonalnego odżywiania, rozwijanie zainteresowań kulinarnych poprzez prezentację krótkich opowiadań, wprowadzających do historii i pochodzenia przyrządzanych potraw poznanie dobrych obyczajów przy stole. Stwarzanie okazji by własnoręcznie przyrządzić smakołyki takie jak sałatki, bułeczki, babeczki itp.

Warsztaty teatralne

Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtują osobowość, rozładowują nagromadzone emocje oraz wyostrzają wszystkie zmysły dziecka. Pomagają przełamywać nieśmiałość, uczą odwagi, stają się motywacją do nowych wyzwań.
Wprowadzanie zajęć teatralnych i ćwiczeń dramy pomaga doskonaleniu języka ojczystego. Dzieci uczą się poprawnie, głośno i wyraźnie wypowiadać słowa, zdania, czemu służą ćwiczenia dykcyjne. Dobra znajomość własnego języka będzie pomocna w opanowaniu języków obcych.

Zajęcia z ruchu rozwijającego Veroniki Sherborn

Cechą charakterystyczną metody jest rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni działania w niej oraz dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu. Ważne miejsce  zajmuje tu  wielozmysłowa stymulacja psychomotoryczna i społeczna oparta o ruch.

Rytmika

Zajęcia realizowane z wykorzystaniem keyboardu i gitary klasycznej.

Celem zajęć jest   uwrażliwienie na podstawowe wartości rytmiczne, reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki  na zmiany rytmiczne w taktach, nauka piosenek, kształtowanie koordynacji ruchowej i umiejętności przestrzennego planowania ruchu, poruszania się, stwarzanie możliwości do spontanicznej, odtwórczej zabawy.

Zajęcia z sensoplastyki

Sensoplastyka to plastyka z wykorzystaniem wszystkich zmysłów, czyli plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat. Materiały, których używa się to wyłącznie artykuły spożywcze, które są w pełni bezpieczne dla dzieci. Podczas tej fantastycznej zabawy sensoplastycznej stymuluje się równocześnie wszystkie zmysły. Taka wielozmysłowa stymulacja intensywnie wspomaga tworzenie powiązań między neuronami w mózgu. Im więcej takich połączeń wytworzy się, tym sprawniej, szybciej i wydajniej będzie myślał młody, a później starszy człowiek. Poprzez różnorodne działanie sensoplastyczne dzieci w sposób twórczy i kreatywny rozwijają swoją wyobraźnię.

Hipoterapia/ jazda konna

Hipoterapia to wyjątkowa i niezwykła forma terapii, w której rolę współterapeuty pełni żywe zwierzę – koń. Na zajęcia hipoterapii zazwyczaj kierowane są osoby z niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną. „Uniwersalność” metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym. Np.: poruszający się stępem koń przenosi impulsy ruchowe na miednicę, a następnie na tułów, barki i głowę siedzącego na nim dziecka. Istnieją jednak też pewne przeciwwskazania do hipoterapii, to uczulenie na sierść, a w przypadku epilepsji wymagana jest zgoda od lekarza. Dzieci bez orzeczenia o niepełnosprawności uczą się jazdy konnej. Zajęcia organizowane są w okresie wakacyjnym.

Zajęcia multimedialne

Organizowane są z wykorzystaniem podłogi interaktywnej, wyposażonej w zestaw gier, zadań i zabaw, które zawierają treści edukacyjne, rewalidacyjne, uczą logicznego myślenia, spostrzegawczości, rozwijają sprawność ruchową, koncentrację uwagi, koordynację wzrokową, słuchową. Zajęcia kształtują również umiejętności analizy, syntezy i integracji materiału percepcyjnego, rozwoju orientacji przestrzennej. Gry i zabawy powstały przy współpracy z wykwalifikowanymi psychologami i pedagogami, które zdobyły pozytywną opinię Zakładu Psychologii Rozwojowej na Uniwersytecie Lubelskim.

zajęcia w sali doświadczeń światłem

Zajęcia w Sali Doświadczeń Światłem

Zajęcia w sali doświadczeń światłem to polisensoryczna terapia, która pobudza rozmaite zmysły, a przede wszystkim wzrok, dotyk i słuch. Zajęcia w Sali Doświadczeń Światłem to wszechstronna stymulacja układu nerwowego dziecka, dają też możliwość wyciszenia się i relaksacji. Zajęcia te kierowane są dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami neurologicznymi i sensorycznymi, zaburzeniami mowy, autyzmem. Oczywiście dostęp do sali i zajęć mają również dzieci w normie rozwojowej, ponieważ ten rodzaj aktywności jest bardzo lubiany i niezwykle atrakcyjny dla naszych przedszkolaków.

DANE KONTAKTOWE

ul. Bażantów 53/6
40-668 Katowice

TEL:
791 895 463

przedszkole@jasimalgosia.katowice.pl